Kwestionariusz Kandydata do Bursy SMS Tychy w roku szkolnym 2023/2024

Dane kandydata:

Imiona i nazwisko:Test Test
PESEL: 11111111111
Data i miejsce urodzenia: 1 stycznia 2006, [11682]
Adres: 43-100 Test, Test
Email kandydata: [email protected]
Telefon kontaktowy kandydata: 111111111
Kontynuacja / nowy bursant: Nowy wychowanek Bursy

tychy 512x512

Dane opiekuna prawnego kandydata:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: Test Test
PESEL opiekuna prawnego: 22222222222
Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego:222222222
Adres e-mail opiekuna prawnego: [email protected]
Adres opiekuna prawnego: 43-100 Test, ul. Andersa 22Test

 

Zgody obowiązkowe:

  • Akceptuję Regulamin rekrutacji do Bursy SMS Tychy na rok szkolny 2023/2024
  • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią, że administratorem danych jest Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Pana(i) dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji do Bursy SMS Tychy. Mają państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do odwołania zgody, odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
  • Po pozytywnej kwalifikacji do Bursy SMS Tychy proszę o przyjęcie kandydata do bursy.
  • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/mojego dziecka przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez, materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji i promocji szkoły poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: a) mediach elektronicznych; b) prasie; c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

………………………………………………………………………………………………………… 22/02/2023
(podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej)

Print Friendly, PDF & Email