Kwestionariusz Kandydata do klasy II-IV Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy w roku szkolnym 2024/2025

Dane kandydata:

Imiona i nazwisko: Test Test
PESEL: 12345678945
Data i miejsce urodzenia: 1 stycznia 2006, Test
Adres: 43-100 [1910, [1908]
Obecna szkoła ponadpodstawowa: Test 1
Kandydat do klasy: Drugiej o profilu: piłka nożna

tychy 512x512

Dane opiekuna prawnego kandydata:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: Test Test
Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego: 123456789
Adres e-mail do opiekuna prawnego: [email protected]
Adres opiekuna prawnego: 43-100Test, Test 1

Jestem zainteresowany/-a Bursą szkolną: Tak
Jestem zainteresowany/-a obiadami w szkole: Tak

Zgody obowiązkowe:

  • Akceptuję Regulamin rekrutacji Liceum Mistrzostwa Sportowego na rok szkolny 2024/2025
  • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią, że administratorem danych jest Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Pana(i) dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji do Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy. Mają państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do odwołania zgody, odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
  • Po pozytywnej kwalifikacji do Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy proszę o przyjęcie kandydata do w/w szkoły.
  • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/mojego dziecka przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez, materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji i promocji szkoły poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: a) mediach elektronicznych; b) prasie; c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

………………………………………………………………………………………………………… 19/02/2024
(podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej)

Print Friendly, PDF & Email