Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy

Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy  to Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące o czteroletnim cyklu kształcenia, które na podbudowie szkoły podstawowej pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Siedziba szkoły mieści się w Tychach przy ul. Murarskiej 28. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.  W szkole działają klasy o profilu piłka nożna i hokej. Organem prowadzącym jest Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy.

Celem Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy  jest harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia poprzez stworzenie uczniom odpowiednich warunków
do doskonalenia się w sferach:

 • intelektualnej – poprzez dobór wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz materialną bazę dydaktyczną;
 • poznawczej – poprzez wyznaczanie uczniom zadań zachęcających je do samodzielnego poznawania i odkrywania świata, rozwijania zainteresowań i pasji oraz zapewnienie uczniom warunków twórczego rozwoju;
 • społecznej – poprzez wprowadzanie programów rozwijających kompetencje społeczne, kreowanie sytuacji sprzyjających uczeniu się funkcjonowania w grupie, nawiązywania bliskich relacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • sportowej – w klasach mistrzostwa sportowego prowadzi szkolenie z hokeja na lodzie i piłki nożnej.

W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła realizuje obowiązującą podstawę programową, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia. Ponadto zapewnia indywidualizację nauczania, stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów.

INFO – Najczęściej zadawane pytania:

JAKIE SPORTY MOŻNA UPRAWIAĆ W LMS TYCHY?

Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • piłkę nożną (tygodniowo: 6h wychowania fizycznego, 12h treningu piłkarskiego),
 • hokej na lodzie (tygodniowo: 11h wychowania fizycznego, 5h treningu hokej na lodzie).
ILE KOSZTUJE SZKOŁA?

CZESNE:

 • 500 zł  czesne w  roku szkolnym 2023/2024,
 • 400 zł czesne w roku 2023/2024 dla osób korzystających z bursy

Jest to jedyna obowiązkowa opłata za szkołę i zajęcia sportowe. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów ze względu na członkostwo Ucznia w klubie, który prowadzi treningi sportowe.

OBIADY:
Uczeń może korzystać z obiadów szkolnych. W skład posiłku wchodzi zupa oraz drugie danie. Obecnie cena wynosi 21,00 zł za posiłek, cena od września 2023 r. może ulec zmianie.

BUS SZKOLNY – TRANSPORT
Szkoła nie zapewnia transportu uczniów do oraz ze szkoły.

O KTÓREJ GODZINIE ZACZYNAJĄ SIĘ I KOŃCZĄ LEKCJE?

Lekcje zaczynamy o 8:05 i najpóźniej kończymy o 16.35

CZY SZKOŁA KUPUJE PODRĘCZNIKI?

Podręczniki do przedmiotów obowiązkowych kupowane są we własnym zakresie.

CZY W SZKOLE SĄ MUNDURKI/STROJE SPORTOWE?

MUNDURKI SZKOLNE

Mundurek szkolny jest strojem obowiązkowym i składa się z :

 • białej koszulki polo z logotypem szkoły,
 • zielonej bluzy z logotypem.

Mundurki można kupić poprzez stronę: https://www.akademiasmstychy.pl/sklep/

 

STRÓJ SPORTOWY
(stroje nie są zapewniane przez szkołę)

 • WF – czarna koszulka z logo APN SMS Tychy, czarne spodenki
 • PIŁKA NOŻNA:
  – koszulka: czerwona / zielona
  – getry: czerwone / zielone
  – spodenki: czarne
  – ortalion (nieobowiązkowy)
  – dres sportowy: spodnie i bluza
 • JUDO – judoga
 • HOKEJ – strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2023/2024)

Strój z logo szkoły można kupić poprzez stronę : https://www.akademiasmstychy.pl/sklep/

CZY UCZEŃ MUSI MIEĆ DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE, ABY UCZĘSZCZAĆ DO SZKOŁY?

Tak, każdy Uczeń powinien złożyć w szkole aktualne zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, pozwalające na trenowanie danego sportu. Badania można wykonać u lekarza sportowego lub rodzinnego. Szkoła współpracuje z lekarzem medycyny sportowej, który przyjmuje w Tychach przy ul. Fabrycznej 2 (https://ums.net.pl/medycyna-sportowa/). Wizyta u lekarza medycyny sportowej jest dodatkowo płatna.

CZY W SZKOLE OBOWIĄZUJE WPISOWE?

Tak, wpisowe podczas rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wynosi 200,00 zł i należy je wpłacić na konto ING: 87 1050 1399 1000 0090 3245 3442 przed testami sprawnościowymi. Jeżeli, dziecko nie przejdzie testów sprawnościowych pozytywnie wpisowe zostanie Państwu zwrócone. W ramach wpisowego dla dzieci zakwalifikowanych zostanie zakupiony strój sportowy.

* Członkowie klubu APN SMS Tychy są zwolnieni z wpłaty wpisowego.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 pod numerem telefonu 575 465 665.