Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy

Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy  to Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące o czteroletnim cyklu kształcenia, które na podbudowie szkoły podstawowej pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Siedziba szkoły mieści się w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 51. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.  W roku szkolnym 2021/2022 utworzono dwie klasy o profilu  piłka nożna i hokej: : 1 A oraz 1 B. Organem prowadzącym jest Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy.

Celem Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy  jest harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia poprzez stworzenie uczniom odpowiednich warunków
do doskonalenia się w sferach:

  • intelektualnej – poprzez dobór wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz materialną bazę dydaktyczną;
  • poznawczej – poprzez wyznaczanie uczniom zadań zachęcających je do samodzielnego poznawania i odkrywania świata, rozwijania zainteresowań i pasji oraz zapewnienie uczniom warunków twórczego rozwoju;
  • społecznej – poprzez wprowadzanie programów rozwijających kompetencje społeczne, kreowanie sytuacji sprzyjających uczeniu się funkcjonowania w grupie, nawiązywania bliskich relacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • sportowej – w klasach mistrzostwa sportowego prowadzi szkolenie z akrobatyki i piłki nożnej.

W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła realizuje obowiązującą podstawę programową. rozszerza przyjęty program nauczania uwzględniając gotowość Uczniów, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia, zapewnia indywidualizację nauczania; stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych; prowadzi dokumentację przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów.