Egzamin Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJE

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

2. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

3. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

 • W terminie głównym:
  Język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) godz. 9.00
  Matematyka – 24 maja 2023r. (środa) godz. 9.00
  Język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) godz. 9.00
 • W terminie dodatkowym:
  Język polski – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) godz. 9.00
  Matematyka – 13 czerwca 2023r. (wtorek) godz. 9.00
  Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) godz. 9.00
 • Termin ogłoszenia wyników – 3 lipca 2023r.
 • Termin wydawania zaświadczeń – 6 lipca 2023r.

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono daną egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

6. Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku obejmuje następujące przedmioty:

 • język polski,
 • matematykę,
 • język obcy nowożytny.

7. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia:

 • pierwszego dnia – język polski, który trwa 120 minut,
 • drugiego dnia – matematyka, który trwa 100 minut,
 • trzeciego dnia – język obcy nowożytny, który trwa 90 minut.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

8. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

9. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

10. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

11.Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASITY W LATACH 2019-2021

Przedstawiamy Państwu wyniki egzaminu ósmoklasisty na tle województwa, miasta, kraju.

Język polski 2019
Język angielski 2019
Matematyka 2019
język angielski 2020
Matematyka 2020
Język polski 2021
Język angielski 2021
Matematyka 2021
Język włoski 2021