Kwestionariusz Kandydata do klasy 4 w roku szkolnym 2020/2021

Dane kandydata:

Imiona i nazwisko: [919] [920]
PESEL: [923]
Data i miejsce urodzenia: [924], [925]
Adres: [926], [928] [927]
Nazwa przedszkola/szkoły: [929]
Kandydat do klasy: [950]
Dyscyplina: [949]

tychy 512x512

Dane opiekuna prawnego kandydata:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: [933]
Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego: [934]
Adresy e-mail do opiekuna prawnego: [935]
Skąd dowiedziałem/-am się o Szkole Mistrzostwa Sportowego Tychy: [936]

Zgody obowiązkowe:

Akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy na rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, publikacji i przetwarzania wizerunku mojego dziecka, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, materiałów video w czasie trwania zajęć sportowych organizowanych przez Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy w materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej SMS Tychy itp.

Jako prawny opiekun, wyrażam zgodę, aby moje dziecko wzięło udział w kwalifikacyjnych testach sprawnościowych.

Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy i uczęszczało do szkoły od września 2019 roku. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wad ukrytych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu.

Jako prawny opiekun, po pozytywnej kwalifikacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy proszę o przyjęcie Kandydata do w/w szkoły.

 

………………………………………………………………………………………
(podpis i nr dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby małoletniej)

Print Friendly, PDF & Email