Kwestionariusz Kandydata w roku szkolnym 2021/2022-NOWY

Dane kandydata:

Imiona i nazwisko: Próbeusz Próbiński
PESEL: 20140513253
Data i miejsce urodzenia: 13 maja 2014, BornToBeInSMS
Adres: 00-666 SosnowiecAleChceUciec, ul. Testowa
Nazwa poprzedniego przedszkola/szkoły: SMS kids
Dyscyplina: Akrobatyka z elementami piłki nożnej

tychy 512x512

Dane opiekuna prawnego kandydata:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: Testeusz Test
Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego: 666666666
Adresy e-mail do opiekuna prawnego: [email protected]

Zgody obowiązkowe:

  • Akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy na rok szkolny 2021/2022
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
  • Po pozytywnej kwalifikacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy proszę o przyjęcie kandydata do w/w szkoły.
  • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/mojego dziecka przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez, materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji i promocji szkoły poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: a) mediach elektronicznych; b) prasie; c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Klauzula informacyjna dotyczy danych osobowych osób, które biorą udział w rekrutacji do klasy 1 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy w roku szkolnym 2021/2022.

1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 51, 43-100 Tychy, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.
2. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji.
4. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
5. Dane nie będą profilowane.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Tychy: [email protected]

Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 15 marca 2021 r.

 

………………………………………………………………………………………………………… 15/02/2021
(podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej)

Print Friendly, PDF & Email