Kwestionariusz kandydata do kl. II – VIII 2021/2022

Kwestionariusz Kandydata 2021/2022 – kl. 2-8

Dane kandydata

Kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy: *
Dyscyplina (jeśli kandydat aplikuje do klasy II-III) *
Dyscyplina (jeśli kandydat aplikuje do klasy IV- VIII) *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Zgody obowiązkowe

Klauzula informacyjna dotyczy danych osobowych osób, które biorą udział w rekrutacji do klasy 2-8 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy w roku szkolnym 2021/2022
WYDRUKOWANY I PODPISANY FORMULARZ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO 21 MAJA BR.
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 51, 43-100 Tychy, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.

2. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji.

4. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.

5. Dane nie będą profilowane.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Tychy: [email protected]
Sending